Regulamin Programu Partnerskiego - Ski Race Center

Regulamin Programu Partnerskiego

 

§ 1. Postanowienia wstępne

  1. Program partnerski jest prowadzony pod nazwą „Program Partnerski
  2. Organizatorem Programu Partnerskiego jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Ski Race Center – Jacek Mieszczak z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy al. Jerozolimskich 424A,wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 937-24-52-499, REGON: 146-915-025 (dalej „Organizatorem”.)
  3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie partnerskim, określone przez Organizatora.
  4. Przystępując do Programu partnerskiego, uczestnicy (zwany dalej: „Partnerem”)  programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
  5. Niniejszy Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.skiracecenter.pl/16-regulamin-programu-partnerskiego
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

  1. Program partnerski ma na celu nagradzanie Partnerów zapraszających swoich znajomych do dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.skiracecenter.pl
  2. Punkty przyznawane w ramach wynagrodzenia Partnerów są zwane dalej „Punktami Lojalnościowymi
  3. Osoby zakładające konto w sklepie lub dokonujące zakupów z wykorzystaniem identyfikatora przekazanego przez Partnera są zwane dalej „Uczestnikami Poleconymi”.
  4. Ilość Uczestników Poleconych przez jednego Partnera jest nieograniczona
  5. Każdy Uczestnik Polecony może być przyporządkowany jedynie do jednego konta Partnera
  6. Program partnerski prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

§ 3. Warunki przystąpienia i udziału w Programie Partnerskim

  1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne.
  2. Aby wziąć udział w Programie Partnerskim wymagane jest utworzenie konta klienckiego w sklepie www.skiracecenter.pl
  3. Aby wziąć udział w Programie Partnerskim należy dokonać przynajmniej 1 (słownie: "jednego") zakupu.
  4. Osoby chcące brać udział w Programie Partnerskim mogą tego dokonać na kilka następujących sposobów, za pośrednictwem unikalnego identyfikatora lub adresu email dostępnego po zalogowaniu się na swoim koncie, w zakładce Program Partnerski:
  • Bezpośrednie podanie identyfikatora Uczestnikowi Polecanemu
  • Wklejenie identyfikatora na wybranych forach, blogach itp.
  • Podanie swojego maila lub identyfikatora do wpisania Uczestnikowi Polecanemu w czasie rejestracji
  • Wypełnieniu tabelki dostępnej po zalogowaniu się na swoim koncie w zakładce Program Lojalnościowy, służącej do wysyłania wielu zaproszeń za jednym razem

 

§ 4. Zbieranie Punktów Lojalnościowych w ramach Programu Partnerskiego

  1. Partner gromadzi Punkty Lojalnościowe na swoim koncie klienckim poprzez bezpośredni zakup towarów (Program Lojalnościowy) lub zakup towarów przez Uczestników Poleconych.
  2. Partner otrzymuje 2% wartości zamówienia zrealizowanego przez Uczestników Poleconych w postaci Punktów Lojalnościowych.
  3. Koszty wysyłki, jeżeli występują, nie są brane pod uwagę w rozliczeniu wartość zamówienia.
  4. Punkty Lojalnościowe stają się aktywne po upływie terminu na zwrot danego zamówienia Uczestnika Poleconego (14 dni od daty zakupu)
  5. Wykaz dostępnych Punktów Lojalnościowych dostępny jest po zalogowaniu na konto klienckie po przejściu w Punkty Lojalnościowe
  6. Wykaz Uczestników Poleconych jak i oczekujących potwierdzenia znaleźć można na koncie klienckim po wejściu w Program Partnerski w zakładkach „ZAPROSZENIA OCZEKUJĄCE” i „ZAPROSZENIA ZAAKCEPTOWANE
  7. Punkty Lojalnościowe posiadają trzy statusy dostępności:
  • ZREALIZOWANE – punkty wymienione na bony rabatowe
  • DOSTĘPNE – punkty aktywne z możliwością ich wymiany na bony rabatowe
  • OCZEKUJĄCE POTWIERDZENIA – punkty których czas aktywacji jeszcze nie minął
  1. Punkty przyznane w ramach Programu Partnerskiego stają się aktywne po upływie 14 dni od daty realizacji przynależnego im zamówienia
  2. Nie istnieje możliwość wymiany Punktów Lojalnościowych na gotówkę