Regulamin- Stacja Eksperta - testowanie nart

 

Zasady sprzedaży premiowej nart marek SALOMON i ATOMIC – „ Darmowe testowanie nart”

 

  1.                     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest SKI RACE CENTER

1.2. W ramach sprzedaży premiowej w wybranych sklepach i wypożyczalniach stacjonarnych w Polsce w sklepach Stacja Eksperta, których lista jest dostępna na www.stacjaeksperta.pl .

Organizator umożliwi darmowe testowanie nart maksymalnie do trzech dni pod warunkiem zakupu nart marek SALOMON i ATOMIC z kolekcji FW 2019/2020 w terminie od 1 listopada 2019 do 29 lutego 2020 roku na zasadach podanych poniżej.

 

II.            OGÓLNE ZASADY

2.1. Sprzedaż premiowa organizowana jest w okresie od 01.11.2019 do 29.02.2020 roku lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.

2.2. Pełnoletnia osoba fizyczna, która od Organizatora wypożyczy do testowania narty marek SALOMON lub ATOMIC z kolekcji FW 2019/2010 a następnie zdecyduje się zakupić u Organizatora narty marek SALOMON lub ATOMIC otrzyma zwrot kosztów wynagrodzenia za wypożyczenie nart do testowania za okres maksymalnie do 3 dni (nawet jeżeli narty zostały wypożyczone na okres dłuższy)

2.3 Narty objęte niniejszą sprzedażą premiowaną należy zakupić w/w okresie. Po okresie sprzedaży premiowanej nie jest możliwe uzyskanie zwrotu kosztów wynagrodzenia za wypożyczenie nart.

2.4. W trakcie trwania sprzedaży premiowanej można skorzystać z w/w zwrotu jedynie raz a uprawnienie to nie sumuje się i jest nieprzenoszalne. Zwrot nie może zostać wypłacony w gotówce, nie może zostać wydana z niego reszta. Zwrot zostanie rozliczony w cenie zakupu nart jako naliczony bonus.

2.5. Aby skorzystać z możliwość przedmiotowego zwrotu należy zachować i okazać paragon wystawiony z tytułu wypożyczenia.

2.9. Zwroty: warunki zwrotów określa ogólny regulamin Sklepu. Wymiana: w przypadku wymiany towaru za obowiązujący regulamin przyjmuje się regulamin wewnętrzny obowiązujący w sklepie biorącym udział w sprzedaży premiowej. Po wykorzystaniu bonusu ze zwrotu Vouchera nie jest możliwa wymiana towaru ani zwrot.

2.6. Reklamacja: W przypadku uznanej reklamacji towaru  objętego promocją, za obowiązujący regulamin przyjmuje się regulamin wewnętrzny sklepu biorącego udział w sprzedaży premiowej oraz przede wszystkim postanowienia kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta

2.7. Powyższe zapisy z pkt. 2.6. i 2.7. nie dotyczą zwrotów/wymiany w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynikającej z Kodeksu Cywilnego lub gwarancji jeżeli została udzielona na dany towar przez producenta.

2.8. Powyższe zasady zwrotów i wymiany w żaden sposób nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa o konsumentach i będą realizowane zgodnie z ich poszanowaniem.

2.9. W sprzedaży premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sklepów wymienionych w punkcie 1.2 niniejszego regulaminu.

2.10. Promocje i rabaty nie łączą się.

 

III            . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1 Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, to jest w Amer Sports Poland Sp. z o.o. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków, Poland oraz na stronie internetowej https://skiracecenter.pl/content/35-regulamin-SE-testowanie-nart, jak i w sklepach biorących udział w sprzedaży premiowej.

3.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw. Wszelkie informacje o sprzedaży premiowej w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i wiążące są jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

3.3 Organizator może w każdym czasie z ważnych powodów zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu, co staje się skuteczne z chwilą opublikowania zmian na stronie www. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.

3.4 Organizator sprzedaży premiowej zastrzega sobie prawo odwołania niniejszej sprzedaży premiowej w każdym czasie co nie może naruszać praw nabytych Uczestników.

 

3.5. Wszelkie zapytania związane ze sprzedażą premiową powinny być kierowane na adres Amer Sports Poland Sp. z o.o. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków lub Ski Race Center – Jacek Mieszczak Al. Jerozolimskie 424a 05-800 Pruszków